Loading…
avatar for Zakiya Collier

Zakiya Collier

New York University/Long Island University
Reference Adjunct
Zakiya Collier
Wednesday, August 15
 

8:00am EDT

2:30pm EDT

4:00pm EDT

 
Thursday, August 16
 

7:30am EDT

8:30am EDT

10:00am EDT

10:30am EDT

12:00pm EDT

1:30pm EDT

3:00pm EDT

4:15pm EDT

5:30pm EDT

7:30pm EDT

 
Friday, August 17
 

8:30am EDT

9:45am EDT

2:00pm EDT

 
Saturday, August 18
 

8:30am EDT

10:30am EDT